એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક-વાદળી

 • tabletop acrylic playslip holder-single row

  ટેબ્લેટopપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક-એકલ પંક્તિ

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x depthંડાઈ 3.8 ″ x 9.2 .2 x 2.7 ″
  (મોટા) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3.5 ″ x 6.1 ″ x 1 ″
  (નાના) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 2.3 ″ x 2 ″ x0.7 ″
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  વિશેષતા નોનપેક
  વિશેષતા એકલ પંક્તિ / એકતરફી
  રંગ વાદળી
 • tabletop acrylic playslip holder-double row

  ટેબ્લેટopપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક-ડબલ પંક્તિ

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 6.6 ″ x 9 ″ x 3.3 ″
  (મોટા) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3.5 ″ x 6 ″ x 1 ″
  (નાના) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3 ″ x 2 ″ x0.5 ″
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  વિશેષતા નોનપેક
  વિશેષતા ડબલ પંક્તિ / એક બાજુ
  રંગ વાદળી
 • tabletop acrylic playslip holder-double row,single sided

  ટેબ્લેટopપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક-ડબલ પંક્તિ, એકતરફી

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x depthંડાઈ 3.5 ″ x 3.5 ″ x 2.4 ″
  (મોટા) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3.5 ″ x 5 ″ x 1.5 ″
  (નાના) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3 ″ x 2.5 ″ x0.8
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  વિશેષતા નોનપેક / અટકી છિદ્ર
  વિશેષતા ડબલ પંક્તિ / એક બાજુ
  રંગ વાદળી